ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՂՀ Կառավարության որոշումներ

 


2003 թ.

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքից օգտվելու կարգի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի որոշման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների պետական գրանցման և հաշվառման  կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ չկապված ստորերկրյա կառույցների ստեղծման նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Կայունացման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Կոնցեսիոն պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Կոնցեսիոն վճարի չափը և վճարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բոնուսի մեծության հաշվարկման մեխանիզմը և կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2004 թ.

<<Ընդերքօգտագործման խորհրդատվական հանձնաժողովի գործունեության  կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2005 թ.

<<Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքն օգտագործման տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության  պահպանության կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշռի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Հետախուզված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկատվության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Լեռնային փորվածքների լուծարման և գործունեության դադարեցման (կոնսերվացում) կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2006 թ.

<<Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ընդերքօգտագործման իրավունքի գրավի դեպքում լիազորված մարմնի նախնական համաձայնություն տալու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության անկախ փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Պինդ օգտակար հանածոների  հանքավայրերի պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2007 թ.

<<ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 207 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և  երևակումների պետական կադաստրի վարման կարգ ըհաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Պայթեցման աշխատանքների կատարում>> լիցենզավորվող գործունեության տեսակով զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկությունների մասնագետների մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների որակման անալիտիկ տվյալների հսկողության մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2008 թ.

<<Ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառում լիազորված մարմինների իրավասությունները  սահմանազատելու և ԼՂՀ կառավարության 2003 թնոյեմբերի 28-ի <<Ընդերքի օգտագործման և պահպանության  բնագավառներում լիազորված պետական մարմիններ սահմանելուդրանց իրավասությունները սահմանազատելու և ԼՂՀ  ընդերքի մասին օրենսգրքիև <<Ընդերքն ուսումնասիրության և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով  տրամադրելու մասին>> ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին>> թիվ 333 որոշման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2012 թ.

<<Ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոներ պարունակող ընդերքի տեղամասերի նկատմամբ հանքային իրավունքի ձևավորման միջգերատեսչական մրցույթային հանձնաժողովի կազմն ու գործունեության կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 287 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2013 թ.

<<Ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման  կարգը սահմանելու մասին >> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու համար>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2014 թ.

<<ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության և օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունների, երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնության ձևերը հաստատելու մասին>>

ԼՂՀ կառավարության որոշում <<Օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյանի ձևերը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավրության որոշում

<<Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևերը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի հաշվարկման և վաճարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության պահպանության կարգը հաստատելու և ԼՂՀ 2005 թվականի մարտի 29-ի N 134 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Պինդ օգտակար հանածոների հանքվայրերի պաշարների և կանխատեսումային պաշարների դասակարգումը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 223 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների պաշարմերի պետական հաշվեկշռի վարման կարգը սահմանելու և  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 29-ի N 135 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Երկրաբանական տեղեկության հանձման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով համաձայնություն հայծող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Ընդերքօգտագործման իրավունք  հայծող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Ընդերքօգտագործման իրավունք  հայծող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությանը ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի N 287 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական օբյեկտների ու գիտական և գիտամշակութային հատուկ արժեք ներկայացվող ընդերքի մյուս տեղամասերի կարգավիճակը և պահպանության կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված  հանքավայրում նոր հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում դրանց պահուստավորման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի սահմաններում ընդերօգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնհատման կարգը հաստատելոււ և  ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 224 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու և  ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի N 15 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկուների, ջրային ռեսուրսների սպառումից և աղտոտումից պահպանելու միջոցառումների կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ կապված լեռնային փորվածքների և կառույցների սառեցման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի  11-ի N 394 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության անկախ փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 221 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 226 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ստորերկրյա հանքային  ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման նպատակով հաշվիչ /չափիչ/ սարքերի տեղադրման ու կնքման կարգը, ստորերկրյա հանքային  ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<<<Արցախի երկրաբանակն էքսպեդիցիա>> ՊՈԱԿ-ը լուծարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Հատուկ նշանակության ընդերքօգտագործման ծրագիր ճանաչելու չափորոշիչները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<<<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ Կաշենի և Դրմբոնի հանքային դաշտերի օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով հատուկ երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<<<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ Կաշենի պղինձ-մոլիբդեն ային հանքավայրի շահագործման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ընդերօգտագործման իրավունքի երաշխիքային հավաստագրի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2015 թ.

ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N94-Ա որոշում

 Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման համար տրամադրված ընդերքի տեղամասերի հաշվառման մատյանի վարման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2003 թ. նոյեմբերի 28-ի N332 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N876-Ն որոշում

<<Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ>> տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N877-Ն որոշում

Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կատավարության N878-Ն որոշում


2016 թ.


Ընդերքօգտագործման իրավունքի երաշխիքային հավաստագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին ԼՂՀ կառավարության N794-Ա որոշում