ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՂՀ Կառավարության որոշումներ


 

2003 թ.

<<ԼՂՀ տարածքում ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի և ջրատար հորիզոնների  շահագործման, պետական հաշվառման, պահպանման և հատուկ ջրօգտագործման թույլտվություն տալու կարգի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Պետական անտառային ֆոնդի մեջ չմտնող ծառերի հատման կարգ հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին>> ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակներ սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունը վերանայելու կամ չեղյալ հայտարարելու պայմանները, ժամկետները  և արարողակարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափերի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<ԼՂՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ արգելված վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ վտանգավոր և այլ թափոնների ներմուծումը, արտահանումը և հանրապետության  տարածքով տարանցիկ փոխադրումը կարգավորելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2005 թ.

<<Կենդանական աշխարհի օբյեկտների` սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին պայմանագրերի կնքման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ տարածքում կենդանիների սիրողական որսի և ձկնորսության, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որսի կատարման կանոնները հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Հողերի գոտիավորման և օգտագործման  սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգրծությունների պետական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Մթնոլորտի վրա տնետեսական գործունեության հետևանքով սռաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի և աշխատակազմի բնապահպանական տեսչության աշխատողների կողմից օգտագործվող ծառայողական զենքի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում գտնվող անտառահատման ժամանակավոր կանոնները սահմանելու և անտառային ծառատեսակների հատման տարիքի սահմանման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Թափոնների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ արգելված վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ վտանգավոր և այլ թափոնների ներմուծումը, արտահանումը և հանրապետության  տարածքով տարանցիկ փոխադրումը կարգավորելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2006 թ.

<<ԼՂՀ կենդանիների կարմիր  գրքի կենդանիների ցանկը և ԼՂՀ բույսերի կարմիր գրքի բույսերի ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

   Հավելված 1

     Հավելված 2

<<ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 327 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակներ սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ստորերկյա ջրերի շահագործման պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման  չափորոշիչների մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ջրերի ստանդարտների  սահմանման կանոնագրքի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ հողաշինարարության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ստուգման ժ/կ հայտնաբերված և առգրավված ապօրինի ձեռք բերնած բնական ռեսուրսների / ներառյալ` որսի/ տնօրինման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնապահպանական պետական տեսուչի կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և առաջին  բուժօգնություն ցուցաբերելու հմտություն ձեռք բորելու կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ավտոտրանսպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի արտանետումների չափումների լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը  հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների / կոնցենտրացիանների-սթկ/ և ԼՂՀ տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում  վնասակար նյութերի պարունակության սահմանային թույլատրելի նորմատիվները հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնապահպանական պետական տեսուչի համազգեստի ու բնահապպանական  պետական տեսչության տարբերանշանի նկարագրերը և ձևերը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ տարածքում գործող չափիչ կետերում ավտոտրանսպորտային միջոցներից արտանետվող չափման ենթակա աղտոտող նյութերի ցանկը և չափման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնասակար նյութերի արտանետումների չափումների իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատմանկարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


<<Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտագործման օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2007 թ.

<<Լիցենզավորվող  մարմինների և լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից ԼՂՀ առողջապահության նախարարության  պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային  տեսչությանը տեղեկացման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Լիցենզավորվող մարմինների և լիցենզավորված անձանց կողմից ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությանը տեղեկացման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի մակարդամների նորմատիվների և արտանետումներ կատարելու թույլտվություններ տալու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական  կանոնակարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Շրջակա միջավայրի դիտարկումների պետական ցանցի օբյեկտների հիմնման, պահպանության, դրանց շուրջ պահպանական գոտիների ստեղծման  կարգը և սահմանափակումների ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի գործածման բնագավառում լիազոր պետական մարմին ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման` ներմուծման կամ արտահանման կամ տարանցիկ փոխադրման թույլտվության ձևն ու տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ցանկը հաստատելու և ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները /քվոտաները/ սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակները սահմանելու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն իրականացնող լիազորված պետական մարմնի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասնագիտական իրավասության հավաստագիր տալու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Թափոնների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Թափոնների պետական հաշվառման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Թափոնների հաշվառման` գոյացման, հեռացման (ոչնչացման, վնասազերծման, տեղադրման) և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստի վարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում


2008 թ.

<<ԼՂՀ մի շարք ապրանքների /աշխատանքների, ծառայությունների/ ներմուծման և արտահանման կարգավորման մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության համակարգում աշխատողներին հատկացվող ծառայողական զենքի տեսակը, ձևը, մոդելը և քանակը, ինչպես նաև զենք կրելու իրավունք ունեցող պաշտոնների անվանացանկը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաև ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման և ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2005թ. հունիսի 28-ի <<ԼՂՀ քաղաքային և գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման , հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 301 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Վարորդական վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը,ինչպես նաև վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2010 թ.

<<ԼՂՀ կառավարության 2010-2012թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Գիշատիչների թվաքանակի կարգավորման և միջոցառումների անցկացման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2011 թ.

<<Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի բնապահպանության բնագավառում կար•ավորման ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողնման նվազագույն գները / մեկ խորանարդ մետրի համար/ սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2008թ. մարտի 18-ի <<ԼՂՀ անտառային ֆոնդի հատումներից բնափայտի բացթողման /իրացման/ նվազագույն գները /մեկ խտացված խորանարդ մետրի համար/ սահմանելու մասին>> թիվ 235 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


2012 թ.

<<Պետական անտառային ֆոնդում ծառերի ընթացիկ աճի ուսումնասիրության 2012թ ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ  2012թ պետական բյուջեով նախատեսված գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ  2012թ պետական բյուջեով նախատեսված անտառային միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 2013 թ.

<<ԼՂՀ անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողնման նվազագույն գները / մեկ խտացված խորանարդ մետրի համար/ սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1051 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման կարգը սահմանելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 <<ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Ֆինանսական միջացներ հատկացնելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Ֆինանսական միջացներ հատկացնելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման  միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<<<ԷՅ ԹԻ ԷՅ ՎԱՆՔ ԼԵՍ>> ՓԲԸ անհատույց գործափայտ հատկացնելու և ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 14-ի N254-Ա որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 2014 թ. 

 <<ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարդատրության միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<ԼՂՀ գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Բնության  և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ԼՂՀ  կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի N331 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Պաշպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանեելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Արտադրական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանեելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<Պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված աշխատանքների իրակացման  կարգը սահմանելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողման նվազագույն գները սահմանելու և ԼՂՀ  կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 14-ի N44 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 <<ԼՂՀ  կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ի N710-ն որոշման մեջ փոփոխության կատարելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<Պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 <<Պետական անտառների և անտառյին հողերի օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

<<ԼՂՀ կառավարության միշարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 <<ԼՂՀ  կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N773-ն որոշման մեջ փոփոխության կատարելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

Ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N226 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N530-Ն որոշում


 2015 թ.

<<ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

<<Անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին >>

<<ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի N489 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի N327 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարության N53-Ն որոշում

 ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N319 որոշման մեջ փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարության N65-Ն որոշում

Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 31-ի N330 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N66-Ն որոշում

Որսորդական կարիքների, կենդանական աշխարհի օգտագործման և վերարտադրության կազմակերպման նպատակով պաշտպանական, արտադրական և հատուկ նշանակության պետական և համայնքային  անտառներում անտառային հողերից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N67-Ն որոշում

Ջրային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում կառավարման լիազոր մարմին ճանաչելու և ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N571 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N479-Ն որոշում

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 25-ի N219-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N531-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 16-ի N442 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 14-ի N531-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N874-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N733 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարության N875-Ն որոշում

Պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման մրցույթի անցկացման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N917-Ն որոշում

Պետական անտառները համայնքային կազմակերպություններին առանց մրցույթի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N918-Ն որոշում

Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N919-Ն որոշում

ԼՂՀ գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներուվ կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման մասին պայմանագրեր կնքելու կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N920-Ն որոշում

2016 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N921-Ն որոշում


 2016 թ.


ԼՂՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու ամսին ԼՂՀ կառավարության N2-Ն որոշում

Կենդանական աշխարհի մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N3-Ն որոշում

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N4-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N318 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N5-Ն որոշում

ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N99-Ա որոշում

2017 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N743-Ն որոշում

Բուսական աշխարհի պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N780-Ն որոշում

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N781-Ն որոշում

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N782-Ն որոշում

Բուսական աշխարհի մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N783-Ն որոշում