ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայր

Բաժնում ներկայացված է շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների վիճակը: Ըստ ոլորտների ներկայացված են արտանետման ծավալները, աղտոտվածության մոնիտորինգի արդյունքները, վարչական վիճակագրության տեղեկատվությունները: Նաև կգտնեք տեղեկություններ պետական բնապահպանական տեսչության կողմից բնապահպանական վերահսկողության ամսեկան արդյունքները: Բաժնում նաև տեղեն գտել մթնոլորտիև ջրային ավազանների վնասակար նյութերի արտանետման, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ՀՀ տարածքից կենդանական և բուսական տեսակների արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ տեղեկություններ

Մթնոլորտ

Ջուր

Հող

Թափոններ

Բուսական և կենդանական աշխարհ