ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

Պետական արգելոց

Ազգային պարկ

Պետական արգելավայր 

Բնության հուշարձաններ