ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիաներ և թույլտվություններ

Լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգեր և դրանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ:

Ընթացակարգեր


Փորձաքննության եզրակացություն ստանալու ուղեցույց


Բնապահպանական փորձաքննություն

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափեր

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ ներկայացվող ծանուցումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները