ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Իրավական ակտերի նախագծեր

ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


ԼՂՀ գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


2015 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


«ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԷՔՍՊԵԴԻՑԻԱ»  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


Պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


Երրաբանական տեղեկության հանձնման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի հանածոների և կանխատեսումային պաշարների դասակարգումը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 223 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության պահպանության կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 մարտի 29-ի N134 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների  մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 29-ի N135 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությանը ներկայացվող որակական չափանիշների գնհատման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով համաձայնություն հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադարական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2003թ. նոյեմբերի 28-ի N331 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության և օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունների, երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնության ձևերը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ձեվերը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


<<Օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցապատյանի ձեվերը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ


«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ


«Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին » ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ


«Կենդանական աշխարհի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ


«ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԼՂՀ օրենքի նախագիծ


ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ


«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ՄԱՍԻՆ


«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ՄԱՍԻՆ


«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ՄԱՍԻՆ


«Էկոլոգիական կրթության և դաստիրակության մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծ


«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԸՆԴԵՐՔԻՄԱՍԻՆԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՎԼՐԱՑՈՒՄԿԱՏԱՐԵԼՈՒՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔՆԵՐԻՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄԱՍԻՆ