ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 2010 թվականի հաշվետվություն

 

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 2011 թվականի հաշվետվություն

 

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 2012 թվականի հաշվետվություն

 

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 2013 թվականի հաշվետվություն 

 

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 2014 թվականի հաշվետվություն 

 

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 2015 թվականի հաշվետվություն

 

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության 2016 թվականի հաշվետվություն

 

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության 2017թվականի հաշվետվություն

 

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության 2018թվականի հաշվետվություն

 

ԱՀ  տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագրով կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

 

ԱՀ տարածքի լքված կոնսերվացված հանքավայրերի և արդյունաբերական թափոնների մոնիթորինգի ծրագրի արդյունքների 2019 թվականի հաշվետվություն

 

Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների2019 թվականի  հաշվետվություն

 

ԱՀ  ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի արդյունքների2019 թվականի  հաշվետվություն

 

ԱՀ մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի արդյունքների2019 թվականի  հաշվետվություն

 

ԱՀ տարածքում գտնվող բնության հուշարձանների նկարագրության  արդյունքների   2019թվականի հաշվետվություն 

 

ԱՀ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրաչափական մշտադիտարկման կենտրոնացված համակարգի ներդրման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագրի արդյունքների հաշվետվություն