2002թ.

<<Լիցենզավորման մասին>> ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին N128 առ 25.06.2002թ. որոշում

 

 

—————————————————————————————————————————————–

2003 թ.

<<ԼՂՀ տարածքում ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի և ջրատար հորիզոնների  շահագործման, պետական հաշվառման, պահպանման և հատուկ ջրօգտագործման թույլտվություն տալու կարգի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Պետական անտառային ֆոնդի մեջ չմտնող ծառերի հատման կարգը  հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին>> ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակներ սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունը վերանայելու կամ չեղյալ հայտարարելու պայմանները, ժամկետները  և արարողակարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափերի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<ԼՂՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 

 

 

 


 

2004թ.

 

<<Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը և ջրօգտագործման թույլտվության ձևերը հաստատելու մասին>> կառավարության N400 առ 16 նոյեմբերի որոշում

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին  հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգը հաստատելու մասին  N401  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին  հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի որոշման կարգը հաստատելու մասին  N402  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին  N409  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին  410  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու  մասին  N411 առ 16.11.2014թ.որոշում

 

Զբոսաշրջության, մարզական և ռեկրեցիոն կարիքների համար ջրային  ռեսուրսների    օգտագործման կարգը  հաստատելու մասին N413  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին    N 414  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Բնական բուժիչ ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին N415  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Ազատ ջրօգտագործման կարգը հաստատելու մասին  N417  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանների  կարգավիճակի,կազմի և օգտագործման ու պահպանության առանձնահատկությունները սահմանելու մասին N418 առ 16.11.2004թ.որոշում

 

 

Էկոլոգիական թողքերի և մակերևութային  հոսքի հատվածում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար ջրի անվերադարձ վերացման  սահմանային թույլատրելի ծավալների որոշման կարգը  հաստատելու մասին N419  առ16.11.2004թ.որոշում

 

Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի իրականացման  և հաշվետվությունների գրանցման  կարգը հաստատելու մասին  N420  առ 16.11.2004թ.որոշում

 

 

Ջրօգտագործման  թույլտվությունը մեկ  անձից այլ անձի փոխանցելու պայմանագրի օրինակելի ոչ պարտադիր ձևը հաստատելու   մասին  N 421 որոշում առ 16.11.2004թ.

 

Ջրօգտագործման թույլտվությունն այլ անձանց փոխանցելու   և պայմանագրով տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին N422  առ 16.11.2004թ. որոշում

 

Ջրերի հաշվառման այլընտրանքային կարգը հաստատելու մասին  N423 առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Կեղտաջրերի և ցամաքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանող հորատանցքների,սպառված հանքավայրերի,հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության կարգը հաստատելու մասին  N426 առ 16.11.2004թ.որոշում

 

Ջրհավաք ավազաններում և գերխոնավ տարածքներում ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունների հսկողության կանոնակարգը հաստատելու մասին N 428 առ 16 նոյեմբերի որոշում  

 

Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման  կարգը հաստատելու մասին N437 որոշում առ 16 .11.2004թ.

 

 

<<ԼՂՀ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու,ԼՂՀ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության   կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը,գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին  N442  առ 16.11.2004թ.որոշում

 


 

2005 թ.

 

<<Կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանության,պաշտպանության,օգտագործման և վերարտադրության բնագավառներում ԼՂՀ  շրջակա միջավայրի և  բնական ռեսուրսների վարչությանը լիազորված մարմնի  իրավասություններ վերապահելու մասին N104  առ 28.02.2005թ. որոշում

 

<<Կենդանական աշխարհի օբյեկտների` սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին պայմանագրերի կնքման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ տարածքում կենդանիների սիրողական որսի և ձկնորսության, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որսի կատարման կանոնները հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Հողերի գոտիավորման և օգտագործման  սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործությունների պետական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի և աշխատակազմի բնապահպանական տեսչության աշխատողների կողմից օգտագործվող ծառայողական զենքի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում գտնվող անտառահատման ժամանակավոր կանոնները սահմանելու և անտառային ծառատեսակների հատման տարիքի սահմանման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ արգելված վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

«ԼՂՀ վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին»ԼՂՀ կառավարության N474 որոշում

 

<<ԼՂՀ վտանգավոր և այլ թափոնների ներմուծումը, արտահանումը և հանրապետության  տարածքով տարանցիկ փոխադրումը կարգավորելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

—————————————————————————————————————————————-

2006թ.

 

<<Թափոնների անձնագրավորման կարգը սահմանելու  մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտագործման օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը հաստատելու մասին >> N 222  առ 26.04.2006թ.որոշում

 

<<Թափոնների գոյացման,վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի  վարման կարգը սահմանելու մասին>> N 388  առ 31.07.2006թ. որոշում

 

<<ԼՂՀ կենդանիների կարմիր  գրքի կենդանիների ցանկը և ԼՂՀ բույսերի կարմիր գրքի բույսերի ցանկը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

Բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի մասին  N158  առ 28.03.2006թ. որոշում

 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակներ սահմանելու մասին N225 առ 26.04.2006թ որոշում

 

Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը  ներկայացվող պահանջների տեխնիկական  կանոնակարգը հաստատելու մասին N 629  առ 26.12.2006թ. որոշում 

 

Ջրաէկոհամակարգերի  սանիտարական պահպանման,հոսքի ձևավորման,ստորերկրյա ջրերի պահպանման,ջրապահպան,էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչների մասին N227  առ 26.04.2006թ.որոշում

 

Ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության արտակարգ իրավիճակների ռեժիմներ սահմանելու կարգի, հրահանգների և բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի նվազագույն չափաքանակների,ինչպես նաև ջրային համակարգի կառավարչի  կրած վնասների փոխհատուցման կարգի մասին N228  առ 26.04.2006թ.որոշում

 

Ջրերի ստանդարտների կանոնակարգերի մասին N229  առ  26.04.2006թ.որոշում

 

ԼՂՀ  հողաշինարարության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին N246  առ 26.04.2006թ.որոշում

 

Ստուգման ժամանակ  հայտնաբերված  և առգրավված ապօրինի ձեռք բերված բնական ռեսուրսների/ ներառյալ՝որսի/ տնօրինման կարգը հաստատելու մասին N 316 որոշում առ 27.06.2006թ./

 

Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների/ կոնցենտրացիաների-սթկ/   նորմատիվները հաստատելու մասին

 

ԼՂՀ տարածքում գործող  չափիչ կետերում ավտոտրանսպորտային միջոցներից  արտանետվող չափման ենթակա  աղտոտող նյութերի ցանկը և չափման կարգը հաստատելու մասին  N328 որոշում առ 27.06.2006թ.

 

Հողերի  ռեկուլտիվացմանը ներկայացվող պահանջների և ռեկուլտիվացման ենթակա՝ խախտված հողերի դասակարգման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին  N566 որոշում առ 26.12.2006թ.

 

 

—————————————————————————————————————————————–

2007թ.

Լիցենզավորվող  մարմինների և լիցենզավորված   անձանց կողմից ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների  վարչությանը տեղեկացման կարգը հաստատելու մասին  

 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման՝ ներմուծման կամ արտահանման կամ տարանցիկ փոխադրման թույլտվության ձևն ու տրամադրման կարգը հաստատելու մասին N520 որոշում առ 26.11.2007թ.

 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի գործածման բնագավառում լիազոր պետական մարմին ճանաչելու մասին N519 որոշում առ 26.11.2007թ.

 

 

<<Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ցանկը հաստատելու և ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները /քվոտաները/ սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> N331 առ 31.07.2007թ. որոշում

 

<<Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակները սահմանելու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն իրականացնող լիազորված պետական մարմնի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասնագիտական իրավասության հավաստագիր տալու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Թափոնների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Թափոնների պետական հաշվառման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Թափոնների հաշվառման` գոյացման, հեռացման (ոչնչացման, վնասազերծման, տեղադրման) և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Պայթեցման աշխատանքների կատարում>> լիցենզավորվող գործունեության տեսակով զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկությունների մասնագետների մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին N160 որոշում առ 27.04.2007թ.

 

 

Հողերն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջների, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկի և հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին 67 որոշում առ 27 .02.2007թ.

 

 


 

2008 թ.

 

<<ԼՂՀ մի շարք ապրանքների /աշխատանքների, ծառայությունների/ ներմուծման և արտահանման կարգավորման մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության համակարգում աշխատողներին հատկացվող ծառայողական զենքի տեսակը, ձևը, մոդելը և քանակը, ինչպես նաև զենք կրելու իրավունք ունեցող պաշտոնների անվանացանկը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաև ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման և ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2005թ. հունիսի 28-ի <<ԼՂՀ քաղաքային և գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման , հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 301 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Վարորդական վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը,ինչպես նաև վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2010 թ.

 

<<ԼՂՀ կառավարության 2010-2012թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Գիշատիչների թվաքանակի կարգավորման և միջոցառումների անցկացման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2011 թ.

 

<<Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողման նվազագույն գները / մեկ խորանարդ մետրի համար/ սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2008թ. մարտի 18-ի <<ԼՂՀ անտառային ֆոնդի հատումներից բնափայտի բացթողման /իրացման/ նվազագույն գները /մեկ խտացված խորանարդ մետրի համար/ սահմանելու մասին>> թիվ 235 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2012 թ.

 

<<Պետական անտառային ֆոնդում ծառերի ընթացիկ աճի ուսումնասիրության 2012թ ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ  2012թ պետական բյուջեով նախատեսված գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ  2012թ պետական բյուջեով նախատեսված անտառային միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 

Լիազոր պետական մարմին ճանաչելու և ԼՂՀ կառավարության 2008թ.դեկտեմբերի 23-ի N904 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N823  որոշում առ 2011.2012թ.

 

 


 

2013 թ.

 

<<ԼՂՀ անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողման նվազագույն գները / մեկ խտացված խորանարդ մետրի համար/ սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1051 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման կարգը սահմանելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

 <<ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<Ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<Ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման  միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<<<ԷՅ ԹԻ ԷՅ ՎԱՆՔ ԼԵՍ>> ՓԲԸ անհատույց գործափայտ հատկացնելու և ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 14-ի N254-Ա որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 


 

2014 թ.

 

 <<ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին >> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բնության  և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ԼՂՀ  կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի N331 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<Պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<Արտադրական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված աշխատանքների իրականացման  կարգը սահմանելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 <<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողման նվազագույն գները սահմանելու և ԼՂՀ  կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 14-ի N44 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<ԼՂՀ  կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ի N710-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<Պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 <<Պետական անտառների և անտառային հողերի օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին >>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

<<ԼՂՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

 <<ԼՂՀ  կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N773-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>>  ԼՂՀ կառավարության որոշում 

 

Ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N226 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N530-Ն որոշում

 

Ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման  նպատակով հաշվիչ /չափիչ/ սարքերի տեղադրման  ու կնքման կարգը,ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի  ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին  674-Ն  որոշում առ 14.10.2014թ.

 

 


 

2015 թ.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին 90-Ա որոշում առ 24.02.2015թ.

 

 

 

<<ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին >>ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի N489 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի N327 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարության N53-Ն որոշում

 

 ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N319 որոշման մեջ փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարության N65-Ն որոշում

 

Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 31-ի N330 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N66-Ն որոշում

 

Որսորդական կարիքների, կենդանական աշխարհի օգտագործման և վերարտադրության կազմակերպման նպատակով պաշտպանական, արտադրական և հատուկ նշանակության պետական և համայնքային  անտառներում անտառային հողերից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N67-Ն որոշում

 

Ջրային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում կառավարման լիազոր մարմին ճանաչելու և ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N571 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N479-Ն որոշում

 

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 25-ի N219-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N531-Ն որոշում

 

ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 16-ի N442 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 14-ի N531-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N874-Ն որոշում

 

ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N733 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարության N875-Ն որոշում

 

Պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման մրցույթի անցկացման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N917-Ն որոշում

 

Պետական անտառները համայնքային կազմակերպություններին առանց մրցույթի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N918-Ն որոշում

 

Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N919-Ն որոշում

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներուվ կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման մասին պայմանագրեր կնքելու կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N920-Ն որոշում

 

2016 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N921-Ն որոշում

 


 

2016 թ.

 

ԼՂՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու ամսին ԼՂՀ կառավարության N2-Ն որոշում

 

Կենդանական աշխարհի մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N3-Ն որոշում

 

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N4-Ն որոշում

 

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N318 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N5-Ն որոշում

 

ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N99-Ա որոշում

 

2017 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N743-Ն որոշում

 

Բուսական աշխարհի պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության

N780-Ն որոշում

 

Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N781-Ն որոշում

 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N782-Ն որոշում

 

Բուսական աշխարհի մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը սահմանելու մասին ԼՂՀ կառավարության N783-Ն որոշում

 

————————————————————————————————————————————

2017թ.

ԼՂՀ  կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2017թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին N162-Ա որոշում առ 14.03.2017թ.

 

<<ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ>>ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ,ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-ի N 442 ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N167 որոշում

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————- 

2018թ

Արցախի Հանրապետության տարածքում մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի 2018թվականի  ծրագիրը հաստատելու մասին  N158-Ա որոշում

 

Արցախի  Հանրապետության   տարածքում         կենսատեխնիկական միջոցառումների 2018 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին  N159-Ա որոշում

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրության միջոցառումների 2018թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին N160-Ա որոշում 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014թ. ապրիլի 1-ի  209-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N104-Ն որոշում 

 

 2018թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին 

N 105-Ն  առ 14.02.2018թ. որոշում

 

<<Արցախանտառ>> Պետական  ոչ առևտրային կազմակերպության 2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին N170-Ն առ 20.03.2018թ. որոշում

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N712 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N 348-Ն  որոշում

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին N347-Ն որոշում

 

<< <<Կանաչ Արցախ>> կենսոլորտային  համալիր>> Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու,<< <<Կանաչ Արցախ>> կենսոլորտային համալիր>> Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու,<<Կովսական>>պետական արգելոց,<<Սոսիների պուրակ>>պետական արգելավայր և <<Կաչաղակաբերդ>>ազգային պարկ ստեղծելու,<<Կովսական>>պետական արգելոցի,<<Սոսիների պուրակ>>պետական  արգելավայրի  <<Կաչաղակաբերդ>>ազգային պարկի կանոնադրություններն  ու  սահմանների հատակագծերը  և կոորդինատները  հաստատելու,  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  1996 թվականի նոյեմբերի19-ի N237 որոշումն ուժը կորցրած  ճանաչելու և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N1053-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին N346-Ն որոշում

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  N1053-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին   N 402-Ն  որոշում առ 24.05.

 

  2019թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին N775-Ն առ 17.09.2018թ. որոշում

 

ԱՀ տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում համակարգող մարմին ճանաչելու և կանոնակարգող մարմինների ցանկը հաստատելու մասին N864-Ն որոշում առ 25.10.2018թ.

 

————————————————————————————————————————————

2019թ.

<<Բնապահպանական փորձաքննություն>> Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի փետրվարի 26-ի N71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  N1056-Ն որոշում առ 19.12.2019 թ.

 

Արցախի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի  մարտի 15-ի N168 -Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N 822-Ա որոշում  առ 03.10.2019թ.

 

Ջրի ազգային խորհրդի կանոնակարգը և կազմը  հաստատելու մասին  N575-Ն որոշում առ 16.07.2019թ.

 

Հասուն և գերհասուն անտառային ծառատեսակների հատման տարիքը հաստատելու մասին N574-Ն որոշում առ 16.07.2019թ

 

<<Արցախանտառ>>Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2019 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին N62-Ն որոշում առ 13.02.2019թ.

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014թվականի ապրիլի 1-ի 209-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին  N151-Ն որոշում առ 14.03.2019թ.

 

Արցախի Հանրապետության փոքր Հիդրոէլեկտրակայանների մշտադիտարկման կենտրոնացված համարգի ներդրման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

 

Արցախի  Հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

 

Արցախի Հանրապետության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

 

Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

 

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին  որոշում

 

Անհետաձգելի  համարվող  գնում իրականացնելու մասին N278-Ա որոշում

 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  և բնական ռեսուրսների նախարարությանը ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին N594-Ա  որոշում  առ 19.07.2019թ.

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի   N335 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին  N724-Ն որոշում առ 28.08.2019թ.

 

 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018թվականի սեպտեմբերի17-ի 775-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին  որոշում    N 726-Ն   առ 29.08.2019թ.

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրման կարգը հաստատելու մասին որոշում 694-Ն առ  27.08.2019թ.

 

 

 Ռադիոակտիվ  հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին,մրցույթի մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական և տեխնիկական կարողություններին ներկայացվող չափորոշիչները և մրցութային փաթեթների պատրաստման կարգը սահմանելու մասին  N695-Ն  առ 27.08.2019թ. որոշում

 

 

Ռադիոակտիվ  հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման  իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանելու,ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի  ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվության տրամադրման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և ռադիոակտիվ  հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար  հատուկ թույլտվության տրամադրման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատակարգը և կազմը հաստատելու մասին N 696-Ն  առ 27.08.2019թ. որոշում

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների և  ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության  դասակարգման կարգը սահմանելու մասին  N697-Ն առ 27.08.2019թ.որոշում

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման  և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների՝ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության  բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին N698-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը սահմանելու մասին  N699-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

  Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի  վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ  կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման  թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին N700-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման թափոնների  կառավարմանն ու վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին N701-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների  նվազեցմանը   և բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման կարգի սահմանման մասին N702-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

Ֆինանսական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան ներկայացվող չափորոշիչները,դրանց ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման ,ինչպես նաև ֆինանսական երաշխիքի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին N703-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

Ընդեքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում դիտանցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին N704-Ն առ 27.08.2019թ. որոշում

 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018թվականի սեպտեմբերի 17-ի N775-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին  N726-Ն առ 29.08.2019 թ. որոշում

 

Պետական անտառներում բնափայտի մթերման 2020 թվականի հաշվարկային հատատեղը  հաստատելու մասին N1170-Ն առ 27 դեկտեմբերի 2019թ.

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2014թ. ապրիլի 1-ի 209-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին N 1171-Ն  առ 27 դեկտեմբերի 27 2019թ. որոշում

 

———————————————————————————————————————————–

 

2020թ.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N1053-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  և լրացումներ կատարելու մասին  N227-Ն որոշում առ 20.07.20 թ

 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 11-ի N346 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին   N222-Ն  որոշում առ  20.07.20թ.

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 26-ի N71-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N221-Ն որոշում առ 20.07.20թ.

 

 

,,Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմՙՙպետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և ՙՙԱրցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության  աշխատակազմՙՙ ու ՙՙԱրցախի Հանրապետության Պետական նախարարի աշխատակազմՙՙ պետական կառավարչական հիմնարկները վերակազմակերպելու մասին 107 -Ն որոշում առ 23.06.20թ.

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2004թվականի նոյեմբերի 16-ի 437 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին  N333 որոշում առ 06.05.2020թ.

 

 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի N168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N326-Ն որոշում առ 04.05.20թ.

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու  մասին  N314-Ն որոշում առ 28.04.20թ.

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման միջոցառումները սահմանելու մասին  N313-Ն որոշում առ 28.04.20թ.

 

 

Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու մասին N73-Ա որոշում առ 14.02.2020թ.

 

 

Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հանձնելու մասին N8-Ա  որոշում  առ 22.01.2020թ 

 

 

Արցախի  Հանրապետության բնության  հուշարձանների անձնագրերի կազմման  միջոցառումների  2020 թվականի ծրագրերը հաստատելու մասին N77-Ա որոշում առ 18.02.2020թ.  

 

 

Արցախի  Հանրապետության  ընդերքի  ուսումնասիրման  միջոցառումների 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին N78-Ա որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Արցախի Հանրապետության  տարածքի մ թնոլորտային  օդի  մոնիթորինգի 2020 թվականի ծրագիրը  հաստատելու մասին N79-Ա  որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Արցախի  Հանրապետության  տարածքի  լքված, կոնսերվացված  հանքավայրերի և արդյունաբերական  թափոնների մոնիթորինգի 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին N80-Ա որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Արցախի  Հանրապետության տարածքի  ստորերկրյա  քաղցրահամ  ջրերի  հիդրոերկրաբանական  մոնիթորինգի 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին  N81-Ա որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի 2020 թվականի  ծրագիրը հաստատելու մասին N82-Ա որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Արցախի  Հանրապետության  ՓՀԷԿ-երի մոնիթորինգի և ջրաչափական  մշտադիտարկման համակարգի  սպասարկման միջոցառումների 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին  N83-Ա  որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Էկոլոգիական  կրթության և դաստիարակության  միջոցառումների  2020 թվականի ծրագիրը  հաստատելու մասին N 84-Ա որոշում առ 18.02.2020թ.

 

 

Աշխատանքային խումբ ստեղծելու  և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին N168-Ա որոշում առ 17.03.2020թ.

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N167-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  N129-Ն որոշում առ 26.06.20թ.

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N169-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՇԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  N171-Ն որոշում առ 06.07.20թ.

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՋՐԱՅԻՆ,ԿԵՆՍԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ,ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 20147 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N168-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒՉԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N170-Ն որոշում առ 06.07.20թ.