2003 թ.

 

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքից օգտվելու կարգի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի որոշման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների պետական գրանցման և հաշվառման  կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ չկապված ստորերկրյա կառույցների ստեղծման նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Կայունացման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Կոնցեսիոն պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Կոնցեսիոն վճարի չափը և վճարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բոնուսի մեծության հաշվարկման մեխանիզմը և կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2004 թ.

 

<<Ընդերքօգտագործման խորհրդատվական հանձնաժողովի գործունեության  կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2005 թ.

 

<<Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքն օգտագործման տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության  պահպանության կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշռի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Հետախուզված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկատվության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Լեռնային փորվածքների լուծարման և գործունեության դադարեցման (կոնսերվացում) կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2006 թ.

 

<<Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքօգտագործման իրավունքի գրավի դեպքում լիազորված մարմնի նախնական համաձայնություն տալու կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության անկախ փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Պինդ օգտակար հանածոների  հանքավայրերի պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2007 թ.

 

<<ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 207 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և  երևակումների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Պայթեցման աշխատանքների կատարում>> լիցենզավորվող գործունեության տեսակով զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկությունների մասնագետների մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների որակման անալիտիկ տվյալների հսկողության մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2008 թ.

 

<<Ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառում լիազորված մարմինների իրավասությունները սահմանազատելու և ԼՂՀ կառավարության 2003 թ. նոյեմբերի 28-ի <<Ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառներում լիազորված պետական մարմիններ սահմանելու, դրանց իրավասությունները սահմանազատելու և ԼՂՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի և <<Ընդերքն ուսումնասիրության և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրելու մասին>> ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին>> թիվ 333 որոշման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 

———————————————————————————————————————————–

2010թ.

Ստորերկրյա եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին 448 որոշում առ 27.07.2010թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2012 թ.

 

<<Ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոներ պարունակող ընդերքի տեղամասերի նկատմամբ հանքային իրավունքի ձևավորման միջգերատեսչական մրցույթային հանձնաժողովի կազմն ու գործունեության կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 287 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2013 թ.

 

<<Ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման  կարգը սահմանելու մասին >> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու համար>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2014 թ.

 

<<ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության և օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունների, երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնության ձևերը հաստատելու մասին>>

 

ԼՂՀ կառավարության որոշում <<Օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյանի ձևերը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավրության որոշում

 

<<Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևերը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<ԼՂՀ ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության պահպանության կարգը հաստատելու և ԼՂՀ 2005 թվականի մարտի 29-ի N 134 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի պաշարների և կանխատեսումային պաշարների դասակարգումը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 223 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման կարգը սահմանելու և  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 29-ի N 135 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Երկրաբանական տեղեկության հանձման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով համաձայնություն հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքօգտագործման իրավունք  հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքօգտագործման իրավունք  հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությանը ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի N 287 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական օբյեկտների ու գիտական և գիտամշակութային հատուկ արժեք ներկայացվող ընդերքի մյուս տեղամասերի կարգավիճակը և պահպանության կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված  հանքավայրում նոր հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում դրանց պահուստավորման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի սահմաններում ընդերքօգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման կարգը հաստատելու և  ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 224 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների պետական կադաստրի վարման կարգը սահմանելու և  ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի N 15 որոշումն ուժը կարցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկուների, ջրային ռեսուրսների սպառումից և աղտոտումից պահպանելու միջոցառումների կարգը սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ կապված լեռնային փորվածքների և կառույցների սառեցման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի  11-ի N 394 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության անկախ փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 221 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու և ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 226 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ստորերկրյա հանքային  ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման նպատակով հաշվիչ /չափիչ/ սարքերի տեղադրման ու կնքման կարգը, ստորերկրյա հանքային  ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Արցախի երկրաբանական էքսպեդիցիա>> ՊՈԱԿ-ը լուծարելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Հատուկ նշանակության ընդերքօգտագործման ծրագիր ճանաչելու չափորոշիչները սահմանելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ Կաշենի և Դրմբոնի հանքային դաշտերի օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով հատուկ երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

 <<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ Կաշենի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին>>ԼՂՀ կառավարության որոշում

 

<<Ընդերօգտագործման իրավունքի երաշխիքային հավաստագրի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> ԼՂՀ կառավարության որոշում

 


 

2015 թ.

 

ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N94-Ա որոշում

 

Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման համար տրամադրված ընդերքի տեղամասերի հաշվառման մատյանի վարման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2003 թ. նոյեմբերի 28-ի N332 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԼՂՀ կառավարության N876-Ն որոշում

 

<<Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ>> տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N877-Ն որոշում

 

Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կատավարության N878-Ն որոշում

 


 

2016 թ.

 

Ընդերքօգտագործման իրավունքի երաշխիքային հավաստագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին ԼՂՀ կառավարության N794-Ա որոշում

 


2018թ.

Արցախի Հանրապետության  ընդերքի ուսումնասիրման 2018թ.միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին 215-Ա որոշում

 

Ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկության պետական ընդերքաբանական  փորձաքննության  կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  կառավարության 2014թվականի օգոստոսի 5-ի N520-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N722-Ն որոշում

 

 

—————————————————————————————————————————————–

2019թ.

 

Արցախի  Հանրապետության ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի լքված, կոնսերվացված հանքավայրերի և արդյունաբերական թափոնների մոնիթորինգի 2019 թվականի  ծրագիրը  հաստատելու մասին  որոշում