ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջացառումների 2013 թվականի ծրագիր

 

ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիր

 

ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիր

 

ԼՂՀ կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների  2015 թվականի ծրագիր

 

 

Արցախի Հանրապետության տարածքում կենսատեխնիկական միջոցառումների 2018թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության   տարածքի մակերևութային  ջրերի  մոնիթորինգի 2018թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրության  միջոցառումների 2018թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության փոքր Հիդրոէլեկտրակայանների մշտադիտարկման կենտրոնացված համակարգի ներդրման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի 2019 թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության  էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության  տարածքի ստորերկրյա  քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական  մոնիթորինգի 2019 թվավականի ծրագիր

 

Արցախի Հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիր